REGULAMIN AUKCJI

Obiekty sprzedawane na aukcji będzie można oglądać dwa dni przed rozpoczęciem licytacji w domu aukcyjnym AUKCJA300 w Libidzy 42-125, ul. Olszyńskiego 20. Dom aukcyjny AUKCJA300, gwarantuje oglądającym pełny dostęp do przedmiotów sprzedawanych oraz udziela wszelkich informacji dotyczących sprzedawanych przedmiotów. Z regulaminem aukcji można się zapoznać w domu aukcyjnym lub w galerii AUKCJA300 w godzinach otwarcia i pracy domu aukcyjnego i galerii. Wszelkie zmiany regulaminu aukcji należą do właściciela Domu Aukcyjnego AUKCJA300.

  1. Postanowienia ogólne.

Aukcję prowadzi wyznaczona przez Dom Aukcyjny osoba , która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego – zwana AUKCJONARIUSZEM.

– Obiekty wystawione na aukcji mają określoną cenę wywoławczą , która jest widoczna w ulotce i na stronie Domu Aukcyjnego www.aukcja300,pl . Istnieje możliwość ustalenia ze sprzedającym ceny minimalnej , która będzie znana tylko Domowi Aukcyjnemu i Sprzedającemu.

– Przedmioty wystawiane na aukcji są opisane w ulotce i na stronie www.aukcja300.pl. Autentyczność opisów jest potwierdzona przez rzeczoznawców Domu Aukcyjnego jak i osób współpracujących kolekcjonerów i zbieraczy.

– Sprzedającym jest właściciel wystawionego na aukcji przedmiotu.

– Uczestnikiem licytacji staje się osoba zainteresowana zakupem oferowanych przedmiotów, po spełnieniu warunków określonych w dalszej części tegoż regulaminu.

– Kupującym staje się osoba , która zapoznała się z regulaminem i zaoferowała najwyższą cenę za wystawiony przedmiot na aukcji. Wydanie przedmiotu nastąpi kupującemu po wpłaceniu pełnej kwoty ceny uzyskanej w licytacji,. Udział w licytacji wezmą osoby , które wcześniej wyraziły zgodę na stosowanie się do regulaminu Domu Aukcyjnego AUKCJA300. W razie potrzeby Dom Aukcyjny ma prawo wnioskować od osoby chcącej wziąć udział w licytacji pisemnej zgody potwierdzającej znajomość regulaminu Domu Aukcyjnego AUKCJA300.

  1. Przyjęcie przedmiotu do sprzedaży aukcyjnej.

– Dom Aukcyjny podejmuję się sprzedaży przedmiotów , które stanowią wyłączną własność Sprzedającego, które nie są objęte postanowieniem sądowym lub skarbowym , które są wolne od zajęć komorniczych , zastawów i jakichkolwiek praw osób trzecich.

– Prawa i warunki przyjęcia przedmiotów stanowią tajemnice handlową i mogą udostępniane osobą trzecim tylko za zgodą obu stron lub odpowiednich dokumentów z organów ścigania.

  1. Uczestnicy licytacji.

Uczestnikami licytacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne , które wcześniej zaakceptowały regulamin Domu Aukcyjnego AUKCJA300 i wypełniły odpowiedzi dokumenty zgłoszeniowe do udziału w aukcji.

– Uczestnik licytacji otrzymuje nr i tabliczkę uprawniającą do licytacji . Przy nadaniu i otrzymaniu nr , uczestnik potwierdza w ten sposób , że zapoznał się z regulaminem Domu Aukcyjnego AUKCJA300 , oraz zaakceptował jego postanowienia.

– Udział w licytacji przedmiotów może wziąć osoba wyłącznie przy użyciu tabliczki z nr , który otrzymał przy zgłoszeniu przed licytacją.

– wszystkie dane osobowe uczestnika licytacji są utrzymywane w ścisłej tajemnicy i są udostępnione wyłączne osobą upoważnionym , pracownikom Domu Aukcyjnego AUKCJA300.

– Dom Aukcyjny może odmówić  rejestracji uczestnika oraz wydania nr i tabliczki osobie , która wcześniej nie wywiązała się z ustaleń regulaminu Domu Aukcyjnego AUKCJA300 , lub innych przyczynach , które mogły by zakłócić przeprowadzenie aukcji.

– Uczestnik ma możliwość podpisania stosownej umowy, gdy zaistnieje sytuacja , kiedy to uczestnik nie będzie sam mógł brać udziału w licytacji oraz chciałby zachować anonimowość, może uczestniczyć w aukcji wykorzystując doi tego telefon lub zlecił Domu Aukcyjnemu AUKCJA300 , licytację przedmiotu w jego imieniu.

– Licytujący w specjalnych sytuacjach może wnioskować o przeprowadzenie ponownej licytacji tylko wtedy gdy wystawiony przedmiot nie został sprzedany , końcową decyzję podejmuje zawsze Dom Aukcyjny AUKCJA300.

  1. Licytacja i warunki zakupu.

Sprzedaż prowadzi Aukcjonariusz , który określa zasady w licytacji , odpowiednio do sytuacji  podwyższa stawkę , rozstrzyga spory klientów , ogłasza wyniki uzyskanych cen przedmiotów i wskazuje klienta który ostatecznie nabył przedmiot informując zebrach jaki nr uzyskał najwyższą kwotę nabycia przedmiotu.

– Sprzedaż licytowanego przedmiotu następuje w chwili uderzenia trzykrotnego młotkiem przez Aukcjonera.

– Wskazanie kupującego jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży , w której obie strony spełniły warunki zawierające w treści niniejszego regulaminu w punkcie 2 i 3, oraz wpłacenia pełnej kwoty uwzględniając prowizje zawarte w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

– W sytuacji kiedy przedmiot nie otrzyma wyższej ceny niż wywoławczej . Aukcjonariusz ogłasza zebranym uczestnikom , że przedmiot będzie wystawiony w galerii AUKCJA300 za kwotę wskazana przez właściciela lub zostanie wystawiony ponownie z obniżona kwotą , w tym celu Dom Aukcyjny AUKCJA300 , skontaktuje się z właścicielem przedmiotu i będzie negocjować obniżenie ceny.

  1. Nabywca.

Kupujący jest zobowiązany do wykupienia wylicytowanego przedmiotu po zakończeniu licytacji w formie gotówki lub przelewem , natomiast w przypadku przelewu przedmiot wylicytowany zostanie wydany dopiero wtedy , kiedy środki zostaną zaksięgowane na koncie Domu Aukcyjnego AUKCJA300.

– W przypadku kiedy to kupujący nie zapłaci za przedmiot gotówką lub przelewem Dom Aukcyjny ma prawo uznać , że umowa sprzedaży przedmiotu została zerwana wyłącznie przez kupującego i tylko z jego winy.

– W sytuacji kiedy to kupujący zerwie umowę , Dom Aukcyjny AUKCJA300 , ma prawo do ubiegania się od kupującego zadośćuczynienia w kwocie 25% , zakupionego a nie odebranego przez kupującego przedmiotu włącznie z prowizjami obu stron sprzedaży zawartymi w punkcie 5 tegoż regulaminu.

– Wydanie przedmiotu nastąpi tylko w przypadku spełnienia wszystkich ustaleń tegoż regulaminu.

– Dane kupującego pozostają do wyłącznej dyspozycji i wiadomości Domu Aukcyjnego AUKCJA300 , kupujący ma prawo w każdej chwili zrezygnować z zarządzania jego danymi przez Dom Aukcyjny AUKCJA300 , powołując się na punkt 6 tegoż regulaminu.

6.Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*

(*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Aukcyjny AUKCJA300 z siedzibą w Libidzy 42-125 , ul. Olszyńskiego 20 oraz pod stroną internetową o adresie www.aukcja300.pl.

Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUKCJA300

W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować listownie, mailowo oraz telefonicznie, poniżej są zamieszczone Nasze dane kontaktowe:

 

  1. Olszyńskiego 20

42-125 Libidza

tel. 0048 537343795

kontakt@aukcja300.pl

 

Jak otrzymaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy komisu, zawierania umowy sprzedaży galeryjnej, zawieraniu umowy konserwacyjnej lub świadczenia innych usług, przekazaniu obiektu do wyceny, poprzez formularz kontaktowy, podczas rejestracji osobistej lub internetowej na prowadzone przez Nas aukcje lub przekazałeś nam je drogą mailową.

W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 

realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, konserwacji, oprawienia lub komisu;

obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umów, dokonaniem i otrzymaniem płatności.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla:

 

celów podatkowych i rachunkowych;

prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia;

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Twoje dane są również przetwarzane przez AUKCJA300 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AUKCJA300, w celach wskazanych poniżej:

 

prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez AUKCJA300;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Biurze Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolny sposób, w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do momentu, kiedy wygasa nasz obowiązek przetwarzania Twoich danych, nałożony na Nas powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Dla celów wykonania obowiązków wynikających z łączącej Nas umowy, a także dla przestrzegania wymogów określanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 

imię i nazwisko;

adres zamieszkania lub adres korespondencyjny;

PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

adres poczty elektronicznej;

numer telefonu;

 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AUKCJA300 ?

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami przez stronę internetową www.aukcja300.pl lub w biurze Naszej siedziby ul. Olszyńskiego 20 , 42-125 Libidza.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kiedy możesz złożyć sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych przez AUKCJA300 ?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Nas w prowadzeniu rachunkowości, strony internetowej, systemów informatycznych oraz wykonujących usługi konsultingowe i audytowe. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, wykonują swoje zadania na podstawie umowy z Nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Zawierane przez Nas umowy powierzania przetwarzania danych zawierają klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na Nas obowiązek przetwarzania Twoich danych.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże bez stosowania zautomatyzowanego profilowania.  Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  1. Prowizje

– Do ceny zakupu doliczana jest prowizja 25%-owa , która stanowi opłatę organizacyjną.

– W przypadku gdy przy przedmiocie zamieszczona jest litera M , oznacza to , że przedmiot posiada cenę minimalną.

Informujemy , że na podstawie art.20 ust. 2 z Ustawy o muzeach . z dnia 21.11.1996 r. Dziennik Ustaw nr 5. poz.24. z. 1997 r. muzea zarejestrowane mają prawo pierwokupu przedmiotu na aukcji , po cenach wylicytowanych.

Przypominamy , że zgodnie z Art.6. Ustawy o ochronie zabytków , istnieje konieczność  uzyskania zgody u odpowiednich władz , na wywóz dzieł sztuki powstałych przed 1949 rokiem.